Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop voorwaarden BRASUZY versie juni 2015

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met BRASUZY  ;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of BRASUZY  in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Brasuzy: BRASUZY statutair gevestigd te De Meern, aan de Leuvenumseboslaan 20, 3454NZ met Kamer van Koophandel nummer 63124629; 

Product: sieraden, huisdecoratie, accessoires zoals bijvoorbeeld armbandjes, sleutelhangers, meubels.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BRASUZY en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen BRASUZY en consument.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als BRASUZY gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BRASUZY niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen BRASUZY de prijs garandeert;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

Artikel 4 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BRASUZY onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BRASUZY is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft BRASUZY passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal BRASUZY daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

BRASUZY kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien BRASUZY op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Bij de aankoop van het product heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 (zeven)  dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking met aankoopbon aan BRASUZY  retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal BRASUZY dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 – Het product

De consument zal het product enkel en alleen gebruiken voor het doel waarvoor het gekocht is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is, met inachtneming van de gebruiksaanwijzingen en de tekst op de verpakking van het product. 

BRASuzy behoudt uitdrukkelijk de eigendom van het product voor, hetzij voor zichzelf, hetzij voor een derde, totdat de consument alle verplichtingen tot betaling van de koopprijs, alsmede eventuele andere betalingsverplichtingen, uit alle met BRASuzy gesloten overeenkomsten is nagekomen. Onder verplichtingen wordt verstaan de verplichting tot betaling van de koopprijs, alsmede eventuele betalingsverplichtingen ten aanzien van rente, kosten en/of schadevergoeding. 

De consument zal al het nodige doen om het eigendomsrecht van BRASUZY te beschermen. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden, in eigendom over te dagen of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.

Voor het geval BRASUZY haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan BRASUZY om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. 

Artikel 8 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

Indien de consument de gebruiksaanwijzing en de tekst op de verpakking van het product in acht neemt, staat  BRASUZY er voor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Een door BRASUZY, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover BRASUZY kan doen gelden.

Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening – waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken worden overgelegd.

De garantie houdt in dat het product vervangen zal worden indien deze niet beantwoord aan de overeenkomst. 

De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken of schade zijn ontstaan door: ondeskundig montage, gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of de verpakkingstekst, ondeskundige behandeling of door het gebruik van de geleverde producten voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van het product vallen.

Zonder originele aankoop nota/bon/factuur kan geen garantie verleent worden zoiets??

Artikel 10  - Levering en uitvoering

BRASUZY zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan BRASUZY kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BRASUZY tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan BRASUZY bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11  – Betaling en betalingsvoorwaarden

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 (zeven)  dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1. 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BRASUZY te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft BRASUZY behoudens wettelijke beperkingen, het recht om incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 12  – Klachtenregeling: Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BRASUZY, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij BRASuzy ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BRASUZY binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13  - Geschillen

Op overeenkomsten tussen BRASUZY en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14  - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

© 2015 - 2024 BRASUZY | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel